Т

Алфавіт

 1. Табасаранка, -і, ДМ -нцы; Р мн.–нак. Жан. да табасаранец. Прадстаўніца народнасці, якая гаворыць на адной з моў лезгінскай групы іберыйска-каўказскай сям'і і жыве ў Табасаранскім і Хіўскім раёнах Дагестана.
 2. Табельшчыца, . Жан. да табельшчык. Работніца прадпрыемства, установы, якая вядзе ўлік яўкі на работу па табелю.
 3. Таварышка, -і, ДМ -шцы; Р мн. –шак. Жан. да таварыш. Жанчына, блізкая каму-небудзь па агульнасці поглядаў, дзейнасці, умовах жыцця і пад. 2. Грамадзянка, жанчына ў савецкім грамадстве. // У тым жа значэнні пры прозвішчы, назве пасады, прафесіі і пад. У складзе зваротка або як зваротак. 3. Чалавек аднаго ўзросту з кім-н.; равесніца. 4. Уст. У назвах службовых асоб — памочніца, намесніца.
 4. Тагалезка, -і, ДМ -зцы; Р мн. –зак. Жан. да тагалез. Прадстаўніца народа Тога.
 5. Тагалка, -і, ДМ –лцы, Р мн. –лак. Жан. да тагал. Прадстаўніца народа, які складае асноўнае насельніцтва Філіпін.
 6. Таджычка, -і, ДМ -чцы; Р мн. –чак. Жан. да таджык. Прадстаўніца народа, які складае асноўнае насельніцтва Таджыкістана.
 7. Таёжніца, . Жан. да таёжнік. Жанчына, якая жыве і працуе ў тайзе.
 8. Таксіроўшчыца, . Жан. да таксіроўшчык. Служачая, якая займаецца таксіроўкай грузаў.
 9. Талачанка, -і, ДМ-нцы; Р мн. –нак. Разм. Жан. да талачанін. Удзельніца талакі.
 10. Талстоўка, -і, ДМ -тоўцы; Р мн. –товак. Жан. да талстовец. Паслядоўніца талстоўства.
 11. Талышка, -і, ДМ -шцы; Р мн. –шак. Жан. да талыш. Прадстаўніца народнасці, якая жыве ў паўднёва-ўсходняй частцы Азербайджана і Паўночным Іране.
 12. Тамілка, -і, ДМ -лцы; Р мн. –лак. Жан. да таміл. Прадстаўніца народа, які жыве ў Індыі, Шры-Ланка, Малайзіі, Бірме, Аўстраліі.
 13. Танганка, -і, ДМ -нцы; Р мн. –нак. Жан. да танганец. Прадстаўніца народа, карэннага насельніцтва астравоў Тонга (Палінезія).
 14. Тангутка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тангут. Прадстаўніца качавога насельніцтва Тыбецкага нагор'я ў правінцыі Цінхай Кітайскай Народнай Рэспублікі.
 15. Танзанійка, -і, ДМ-нійцы; Р мн. –ніек. Жан. да танзаніец. Прадстаўніца народа Танзаніі.
 16. Танцоўшчыца, . Жан. да танцоўшчык. 1. Тая, хто танцуе, умее танцаваць. Уст. Артыстка балета.
 17. Тапельніца, . Жан. да тапельнік. Жанчына, якая ўтапілася або топіцца.
 18. Тапёрка, -і, ДМ -рцы; Р мн.–рак. Уст. Жан. да тапёр. Музыкантка, якая іграла за грошы на танцавальных вечарах.
 19. Тапільшчыца, -ы. Жан. да тапільшчык. Тая, хто занімаецца тапленнем воску.
 20. Таптуха, -і, ДМ -тусе. Разм. Жан. да таптун. Тая, хто топчацца без справы, марудна выконвае што-небудзь.
 21. Тарпавальшчыца, . Жан. да тарпавальшчык. Тая, хто ўкладае тарпы.
 22. Тартальшчыца, -ы. Жан. да тартальшчык. Рабочая, якая занята тартаннем.
 23. Тарфяніца, . Жан. да тарфянік. Спецыялістка па торфу або рабочая торфараспрацовак.
 24. Тасёмачніца, . Жан. да тасёмачнік. Жанчына, якая тчэ тасьму.
 25. Татарка, -і, ДМ -рцы; Р мн. –рак. Жан. да татарын. Прадстаўніца народа, які складае асноўнае насельніцтва Татарстана. 2. Прадстаўніца некаторых народнасцей цюркскай моўнай групы, якія жывуць у Паволжы, Сібіры, Крыме. 3. Прадстаўніца цюркскіх, мангольскіх і некаторых іншых плямён, аб'яднаных у 13-15 стст. у дзяржаву Залатой Арды.
 26. Татуіроўшчыца, . Жан. да татуіроўшчык. Тая, хто робіць татуіроўку.
 27. Таўстуха, -і, ДМ -тусе. Разм. Жан. да таўстун. Тоўстая жанчына (радзей — дзяўчынка).
 28. Тафаларка, -і, ДМ –рцы, Р мн. –рак. Жан. да тафалар. Прадстаўніца народнасці, якая жыве ў Ніжнеўдзінскім раёне Іркуцкай вобласці.
 29. Тачыльшчыца, . Жан. да тачыльшчык. Рабочая, якая займаецца навострываннем рэжучых інструментаў.
 30. Ткалля, -і. Разм. Жан. да ткач. Тое, што і ткачыха.
 31. Ткачыха, -і, ДМ -чысе. Жан. да ткач. Рабочая, майстарка, якая вырабляе тканіну на ткацкім станку.
 32. Тлумачальніца, . Жан. да тлумачальнік. Тая, хто займаецца тлумачэннем, трактоўкай чаго-небудзь.
 33. Трактарыстка, -і, ДМ-тцы; Р мн. –так. Жан. да трактарыст. Вадзіцель трактара.
 34. Трамбавальшчыца, . Жан. да трамбавальшчык. Рабочая, якая займаецца трамбоўкай.
 35. Трамвайшчыца, -ы. Жан. да трамвайшчык. Работніца або служачая трамвайнага транспарту.
 36. Транжырка, -і, ДМ-рцы; Р мн. –рак. Разм. Жан. да транжыр. Тая, хто неразумна, марна траціць (грошы, маёмасць і пад.); марнатраўка.
 37. Транзітніца, . Разм. Жан. да транзітнік. Транзітная пасажырка.
 38. Транспарціроўшчыца, . Жан. да транспарціроўшчык. Рабочая, якая займаецца транспарціроўкай.
 39. Трапальшчыца, . Жан. да трапальшчык. Рабочая, занятая трапаннем валакна.
 40. Трасцільшчыца, . Жан. да трасцільшчык. Рабочая, якая займаецца трашчэннем пражы.
 41. Троечніца, . Разм. Жан. да троечнік. Вучаніца, студэнтка, якая пастаянна атрымлівае тройкі за вучобу.
 42. Трыкатажніца, . Жан. да трыкатажнік. Работніца трыкатажнай прамысловасці.
 43. Трэцеразрадніца, . Разм. Жан. да трэцеразраднік. Спартсменка трэцяга разраду.
 44. Трэцякласніца, . Жан. да трэцякласнік. Вучаніца трэцяга класа.
 45. Трэцякурсніца, . Жан. да трэцякурснік. Студэнтка трэцяга курса.
 46. Туберкулёзніца,. Разм. Жан. да туберкулёзнік. Жанчына, хворая туберкулёзам. 2. Спецыялістка па лячэнню туберкулёзу.
 47. Тубылка, -і, ДМ -лцы; Р мн. –лак. Жан. да тубылец. Тое, што і туземка.
 48. Тувінка, -і, ДМ -нцы; Р мн. –нак. Жан. да тувінец. Прадстаўніца народа, які складае асноўнае насельніцтва Рэспублікі Тува.
 49. Туземка, -і, ДМ -мцы; Р мн. –мак. Жан. да туземец. Ураджэнка, карэнная жыхарка якой-н. краіны ці мясцовасці ў процілегласць прыезджай або чужаземцы; абарыгенка.
 50. Тунгуска, -і, ДМ -гусцы; Р мн. –сак. Жан. да тунгус. Устарэлая назва эвенак.
 51. Туніска, -і, ДМ -нісцы; Р мн. –сак. Жан. да тунісец. Прадстаўніца народа, які складае асноўнае насельніцтва Туніса.
 52. Туркменка, -і, ДМ -нцы; Р мн. –нак. Жан. да туркмен. Прадстаўніца народа, які складае асноўнае насельніцтва Туркменіі.
 53. Турчанка, -і, ДМ -нцы; Р мн. –нак. Жан. да турак. Прадстаўніца народа, які складае асноўнае насельніцтва Турцыі.
 54. Турыстка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да турыст. Тая, хто займаецца турызмам.
 55. Турэмшчыца, . Жан. да турэмшчык. Наглядчыца ў турме.
 56. Тушавальшчыца, . Жан. да тушавальшчык. Тая, хто займаецца тушаваннем, тушоўкай.
 57. Тыбетка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тыбецец. Прадстаўніца карэннага насельніцтва вобласці Тыбет у Кітаі.
 58. Тынкоўшчыца, . Жан. да тынкоўшчык. Рабочая, спецыялістка па тынкоўцы.
 59. Тыранка, -і, ДМ -нцы; Р мн. –нак. Перан. Жан. да тыран. Жорсткая, дэспатычная жанчына, якая здзекуецца з каго-н., прычыняе мукі каму-н.
 60. Тысячніца, . Жан. да тысячнік. Разм., уст. Багацейка, уладальніца тысячнага капіталу. 2. Разм. Перадавая рабочая, калгасніца, якая выконвае дзесяць і больш норм выпрацоўкі за змену. 3. Разм. Тая, хто налятала, наездзіла тысячу кіламетраў, зрабіла тысячу скачкоў з парашутам і пад.
 61. Тэасофка, -і, ДМ -фцы; Р мн. –фак. Жан. да тэасоф. Прыхільніца, паслядоўніца тэасофіі.
 62. Тэатралка, -і, ДМ -лцы; Р мн. –лак. Жан. да тэатрал. Аматарка тэатра; частая наведвальніца тэатра.
 63. Тэатраманка, -і, ДМ-нцы; Р мн. –нак. Жан. да тэатраман. Празмернае захапленне тэатрам.
 64. Тэістка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тэіст. Паслядоўніца тэізму.
 65. Тэкінка, -і, ДМ -нцы; Р мн. –нак. Жан. да тэкінец. Прадстаўніца аднаго з буйных туркменскіх плямён, якое цяпер складае частку туркменскага народа.
 66. Тэкстыльшчыца, . Жан. да тэкстыльшчык. Работніца тэкстыльнай прамысловасці.
 67. Тэлеглядачка, -і, ДМ -чцы; Р мн. –чак. Жан. да тэлеглядач. Тая, хто глядзіць тэлевізійныя перадачы.
 68. Тэлеграфістка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тэлеграфіст. Работніца тэлеграфа, якая прымае і перадае тэлеграмы.
 69. Тэледакументалістка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тэледакументаліст. Тая, хто стварае дакументальныя тэлефільмы.
 70. Тэлеметрыстка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тэлеметрыст. Жанчына-аператар, якая абслугоўвае апаратуру для тэлеметрычных вымярэнняў.
 71. Тэлетайпістка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тэлетайпіст. Тая, хто працуе на тэлетайпе.
 72. Тэлефаністка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тэлефаніст. Работніца тэлефоннай станцыі.
 73. Тэнісістка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тэнісіст. Ігрок у тэніс.
 74. Тэрарыстка, -і, ДМ -тцы; Р мн. –так. Жан. да тэрарыст. Прыхільніца і ўдзельніца актаў індывідуальнага тэрору.
 75. Тэўтонка, -і, ДМ -нцы; Р мн. –нак. Жан. да тэўтон. Прадстаўніца старажытных плямён германскага паходжання.
 76. Тэхработніца, . Жан. да тэхработнік. Работніца, якая выконвае тэхнічную (не адказную) працу.